PMP报考资格在线测评


您的最高学历:

  *

您的工作年限:

  *

计划学习时间:

  *

姓名(或昵称):

  *

您的手机号码:

  *

接收测评结果

     

截止目前已有4803人参加测评

郑**     156****1669      恭喜您,您已满足PMP报考资格!
胡**     186****1697      恭喜您,您已满足PMP报考资格!
程**     189****6215      恭喜您,您已满足PMP报考资格!
魏**     136****0923      很抱歉,您尚不满足PMP报考资格,请继续加油哦!
闫**     181****2584      恭喜您,您已满足PMP报考资格!
何**     139****2368      恭喜您,您已满足PMP报考资格!
廖**     153****8549      恭喜您,您已满足PMP报考资格!
唐**     137****8162      恭喜您,您已满足PMP报考资格!
余**     162****1956      恭喜您,您已满足PMP报考资格!
张**     139****1528      很抱歉,您尚不满足PMP报考资格,请继续加油哦!
牟**     138****8664      恭喜您,您已满足PMP报考资格!
林**     185****8257      恭喜您,您已满足PMP报考资格!
吴**     181****5178      恭喜您,您已满足PMP报考资格!
林**     137****8961      很抱歉,您尚不满足PMP报考资格,请继续加油哦!
陈**     155****6091      恭喜您,您已满足PMP报考资格!
黄**     151****8339      恭喜您,您已满足PMP报考资格!
叶**     136****8169      恭喜您,您已满足PMP报考资格!
谭**     161****1986      恭喜您,您已满足PMP报考资格!
张**     136****1198      很抱歉,您尚不满足PMP报考资格,请继续加油哦!
宋**     158****8672      恭喜您,您已满足PMP报考资格!
林**     136****8157      恭喜您,您已满足PMP报考资格!
吴**     158****3597      恭喜您,您已满足PMP报考资格!
林**     136****2581      很抱歉,您尚不满足PMP报考资格,请继续加油哦!
李**     158****3059      恭喜您,您已满足PMP报考资格!